Virtuel tværprofil

Denne service leverer en objektstrukter med oplysninger til visning af en geologisk tværprofil.

GET https://data.geo.dk/api/v3/crosssection

Version 2 understøttes stadig, men det vil blive fjernet i en fremtidig version.

Bemærk: Når geologisk tværprofil hentes som en SVG, så er css nu inkluderet i resultatet. Brug embed parameteren til at slå dette fra.

CrossSection

Parameters

Navn Beskrivelse
GeoAreaId Id'et på GeoArea. Se Geo Area for mere information. Kun påkrævet i version 3 af api'et
GeoModelId Angiver en reference til den Geo model der indgår i beregningsgrundlaget. GeoModelId kan med fordel anvendes i de områder hvor der forekommer et modeloverlap. Parameteren er obligatorisk.
Path

Profillinien der angives som koordinatliste. Formatet er følgende:

[[x1,y1],[x2,y2],[x3,y3]...]

Parameteren er obligatorisk. Koordinatystemreference angives i parametere Srid.

Srid

Koordinatsystem reference til profillinien angivet i Path.

Defaultværdien er 25832 svarende UTM Zone 32N/Euref89.

LinePointDistance

Værdien angiver afstanden mellem de punkter der indgår i interpolationsberegningerne. Knækpunkter medtages altid i interpolationen. Enheden angives i meter. Hvis parameteren er negativ beregnes værdien i API'et. Default værdien er -1 (=auto).

LinePointDistance påvirker valget af resolution for højde modellen efter nedstående intervaller:

 • LinePointDistance >= 35, så vælges 25m modellen i højde servicen.
 • LinePointDistance >= 15, så vælges 15m modellen i højde servicen.
 • LinePointDistance >= 8, så vælges 5m modellen i højde servicen.
 • LinePointDistance >= 2, så vælges 1m modellen i højde servicen.
 • Ellers vælges 40cm modellen i højde servicen.
Interpolate

Angiver interpolationsalgoritmen ved beregningerne til bestemmelse af top og bund (z-værdier) i de geologiske lag.

Der kan angives en af følgende værdier:

 • NearestNeighbour - Nærmeste nabo algoritme. Dette giver en række flade søjler.
 • BiLinear - Liniær interpolation. Dette giver en 'savtakket' linie.
 • BiCubic - Bicubic interpolation. Dette give en blød kurve, så den er kontinuær og glat.

Default værdi er BiCubic.

Se også parameteren LinePointDistance.

MaxBoringDistance

Anvendes til at udvælge de boringer der skal vises i profilen. Alle boringer der er indenfor afstanden MaxBoringDistance i meter fra profillinien medtages. Maks tilaldte værdi er 1000 (1km).

Default værdi er -1, svarende til at ingen boringer medtages i tværprofilen.

MaxLayer

Angiver en maks grænse for antal lag der skal indgå i resultatvisningen.

Default værdi er alle lag i modellen (GeoEnhed).

MaxDepth Angiver maks dybden som skal vises i den geologiske profil (Z-minimum).
MaxHeight Angiver maks højden for grafen.
LeftMargin Parameter for controlling display layout. Default value is 25.
TopMargin Parameter for controlling display layout. Default value is 10.
BottomMargin Parameter for controlling display layout. Default value is 25.
RightMargin Parameter for controlling display layout. Default value is 10.
Height Angiver display højden allokeret i visningen af tværprofilen. Enheden er pixels. Default værdien er 400.
Width

Angiver display bredden i visningen af tværprofilen. Der skal angives en eksakt størrelse i pixel-enheder når denne parameter udfyldes. Default værdi er 1000.

Se også parameteren XResolution der anvendes i løsninger med autoskalering.

XResolution Angiver hvor mange meter bred en pixel i svg-billedet er. Parameteren anvendes i de tilfælde hvor man ønsker at bredden i tværprofilvisningen er proportional med længden af profillinien.
Css Angiver om css skal inkluderes i SVGen eller ej. Værdien skal være embed for det skal inkluderes og off hvis det ikke skal inkluderes. Som standard inkluderes css nu i SVG'en.)
Hydromodelid Angiver der skal vises en eller flere hydromodeller i billedet. Parameteren understøtter flerværdisøgning.
Boring-filter

Der kan opsættes et eller flere filtre for hvilke boringer der skal vises i tværprofilet. Hver filter adskildes af et semicolon.

Følgende parameter er mulige:

 • periodfrom - Viser kun boringer der er lavet efter eller på denne dato. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD. Eksempel: 2018-01-01.
 • periodto - Viser kun boringer der er lavet før eller på denne dato. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD. Eksempel: 2018-12-01.
 • maxdrilldepth - Max dybden for boringer, der skal vises. Format: Angives som decimaltal og decimaltegnet angives som punktum. Eksempel: 1.12.
 • mindrilldepth - Min dybden for boringer, der skal vises. Format: Angives som decimaltal og decimaltegnet angives som punktum. Eksempel: 1.12.
 • geodatasource - En komma separeret liste med de id'et for de type boringer, der skal vises i tværprofilet. Hvis parameteren undlades så vises alle boringer. Eksempel 1,2,4,7
 • hidewhiteborehole - Skjul hvide boringer. Værdier: 1 = skjul hvideboringer, 0 = vis hvide boringer.
 • digitalizequalitymin - Vis kun boringer med en minimums boringskvalitet. Interval: 1-4, hvor 1 er dårligst og 4 er bedst.
 • digitalizequalitymax - Vis kun boringer med en maximum boringskvalitet. Interval: 1-4, hvor 1 er dårligst og 4 er bedst.
 • digitalizestatemin - Vis kun boringer med en minimums digitaliseringsstade. Interval: 1-3, hvor 1 er dårligst og 3 er bedst.
 • digitalizestatemax - Vis kun boringer med en maximum digitaliseringsstade. Interval: 1-3, hvor 1 er dårligst og 3 er bedst.

Eksempel: boring-filter=geodatasource:1,2,3,4,5,6,7,8;periodfrom:2014-01-01;

Id-postfix Tværprofilet indeholder nogle elementer der er angivet via id. Hvis der er flere tværprofiler på samme side, kan det give problemer hvis man skal refererer til dem. Med denne parameter kan man tilføje et unik postfix til idet. Id'et får så formatet [intern id][id-postfix]. Eksempel: id-postfix = test, så bliver id'et internt id-axis-gridtest.
SvgId Her kan id'et på SVG elementet angives. Default værdien er svg1.
Bathymetryid Angiver en liste af id'er for de bathymetrier, der skal vises i profilet. Angives som en id liste - f.eks. "1,2,3,4".

Bemærk: Parameternavne til servicen er ikke case sensitive.

Output

Servicen leverer beskrivelse af virtuel tværprofil inklusiv en svg-repræsentation. Output formatet er xml eller json.

Errors

 • 400 Bad Request
 • 401 Unauthorized
 • 500 Internal Server Error

Styling med CSS

Output indeholder ud over metadata en tværprofil i SVG-format.

Eksempler på anvendelse

https://data.geo.dk/api/v3/crosssection?geoAreaid=1&maxdepth=-40&path=[[721230.4287035966,6175183.035510032],[722144.8727449909,6175943.510045492]]&linepointdistance=10&height=250&xresolution=2