HydroModel

Returnerer en liste over de hydromodeller der gælder for en given koordinat.

GET https://data.geo.dk/api/v3/hydromodel

Version 2 understøttes stadig, men det vil blive fjernet i en fremtidig version.

Nogle tjenester virker kun under version 3 af api'et. Disse er markeret med *

Serviceliste

Navn Beskrivelse
HydroModel Henter metadata for en eller flere hydromodeller
HydroModel profil Danner en profil for en eller flere hydromodeller

HydroModel

Parameters

Navn Beskrivelse
GeoAreaId Id'et på GeoArea. Se Geo Area for mere information. Kun påkrævet i version 3 af api'et
HydromodelId Hydromodelid på den ønskede model.
X Angiver et punkts x-koordinat.
Y Angiver et punkts y-koordinat.
Bbox

Angiver et rektangel (bounding box). Servicen leverer de geomodeller, der overlapper området angivet med denne parameter. Formatet er følgende:

xmin,ymin,xmax,ymax

Srid

Angiver koordinatsystem referencen til koordinaterne i parametrene x,y og bbox.

Feltet er frivilligt og default værdien er 25832 svarende til UTM Zone 32N/Euref89.

Bemærk: Parameternavne til servicen er ikke case sensitive.

Output

Servicen leverer en liste over hydromodeller. Output formatet er xml eller json.

Hver model har følgende metadata:

Navn Beskrivelse
Id Id'et på modellen.
Name Modellens navn i kort form.
LongName Modellens lange navn
Color Modellens RGB farve

Errors

  • 400 Bad Request
  • 500 Internal Server Error

Eksempler på anvendelse

Leverer beskrivelser modeller udpeget via et punkt x,y.

https://data.geo.dk/api/v3/hydromodel?geoareaid=1&x=721174&y=6174892

Leverer beskrivelser af alle tilgængelige modeller.

https://data.geo.dk/api/v3/hydromodel?geoareaid=1

HydroModel Profil (*)

Denne metode danner et profil for en eller flere hydromodeller og returnere koterne for profilet som rådata

GET https://data.geo.dk/api/v3/hydromodel/profile

Parameters

Navn Beskrivelse
GeoAreaId Id'et på GeoArea. Se Geo Area for mere information. Parameteren er obligatorisk.
Id Id'er på en ellere flere hydromodeller, der skal dannes profil for. Parameteren er obligatorisk.
path

Stien der skal dannes et profil over. Her kan angives enten et punkt eller en linie.

Linie: [[x1,y1],[x2,y2],[x3,y3]...]

Punkt: [[x1,y1]]

Parameteren er obligatorisk. Koordinatystemreference angives i parametere Srid.

Srid Spatial reference system for koordinaterne - format [navn]:[nummer], f.eks. EPSG:25833 - Valgfri - Hvis ikke angivet så er den lig med EPSG:25832.
Linepointdistance

Værdien angiver afstanden mellem de punkter der indgår i interpolationsberegningerne. Knækpunkter medtages altid i interpolationen. Enheden angives i meter. Hvis parameteren er negativ beregnes værdien i API'et.

Parameteren er valgfri og Default værdien er -1 (=auto).

Interpolate

Angiver interpolationsalgoritmen ved beregningerne til bestemmelse af top og bund (z-værdier) i de geologiske lag.

Der kan angives en af følgende værdier:

  • NearestNeighbour - Nærmeste nabo algoritme. Dette giver en række flade søjler.
  • BiLinear - Liniær interpolation. Dette giver en 'savtakket' linie.
  • BiCubic - Bicubic interpolation. Dette give en blød kurve, så den er kontinuær og glat.

Default værdi er NearestNeighbour.

Se også parameteren LinePointDistance.

Width

Profilets længde

Default værdi er 1000.

Lang

Sproget som teksterne skal vises i.

Default værdi er dansk.

Bemærk: Parameternavne til servicen er ikke case sensitive.

Output

Servicen returnere nedstående struktur:

Navn Beskrivelse
Models

En liste med metadata for de valgt modeller.

  • Id: Id'et på modellen
  • Color: Farven som modellen skal vises id. Farven er angivet i hex format.
  • Name: Kort navnet for modellen
  • LongName: Et mere beskrivende navn for modellen
Levels

Er et dobbelt array med korterne for modellerne. X er angivet i modelrækkefølgen og y angiver koterne på de specikke positioner. Hvis der ikke findes en kote på det pågældende sted angives "NaN"

PathPosition Angiver position fra start, hvor det enkelte punkt befnder sig på liniestykket.