Boring - Finder de(n) nærmeste boring(er) ud fra en koordinat

Denne service leverer en eller flere boringer ud fra en koordinat.

GET https://data.geo.dk/api/v3/borehole/GetNearestBorehole

Version 2 understøttes stadig, men det vil blive fjernet i en fremtidig version.

GetNearestBorehole

Parametre

Navn Beskrivelse
GeoAreaId Id'et på GeoArea. Se Geo Area for mere information. Kun påkrævet i version 3 af api'et
X X-koordinaten. Parameteren er obligatorisk.
Y Y-koordinaten. Parameteren er obligatorisk.
MaxDistance Søger efter boringer indenfor en maks distance fra koordinaten. Hvis værdien af parameteren er mindre end 0, så er der ikke en maks distance til dem nærmeste boring. Default værdien er -1.
MaxBoreholeNumber Angiver antallet af boringer der returneres i svaret. Skal være større end 0. Default værdi er 1.
Espg

Koordinatsystem for X og Y koordinaterne.

Default værdien er 25832 svarende UTM Zone 32N/Euref89.

HideWhiteBorehole Skjul hvide boringer. Mulige værdier er 0 eller 1. 0 = vis hvide boringer og 1 = skjul hvide boringer. Default værdien er 1.

Bemærk: Parameternavnet til servicen er ikke case sensitive

Output

Servicen leverer en liste af boringer der ligger tætteste på koordinaten. Output formatet er json.

Hver boring har følgende metadata:

Navn Beskrivelse
BoreholeNumber Boringen nummer.
BoreholeId Id'et for boringen.
X Boringen x koordinat.
Y Boringen x koordinat.
Epsg Koordinatsystem for X og Y koordinaterne.
DistanceToBorehole Afstanden til boringen i meter.
DatasourceId Typen af boringen.

Errors

  • 400 Bad Request
  • 401 Unauthorized
  • 500 Internal Server Error

Eksempler på anvendelse

https://data.geo.dk/api/v3/borehole/GetNearestBorehole?geoAreaid=1&x=694873.4964&y=6146975.8981